Trường Đại Học Duy Tân - Khối Đào Tạo

Hạng mục: Nhà lớp học thực hành (điều chỉnh bổ sung nhà B)
 
Chủ đầu tư: Trường Đại Học Duy Tân
 
Tổng giá trị: 14.731.070.000đ

Youtube

Cho thuê