Trường Đại học Duy Tân - Khối lớp học - Studio

Chủ đầu tư: Đại Học Duy Tân - Đà Nẵng

Giá trị hợp đồng: 60.000.000.000 đ

Youtube

Cho thuê