Chủ đầu tư: Đại Học Duy Tân – Đà Nẵng

Giá trị hợp đồng: 90.000.000.000 đ