• Mon - Sat: 7:00 - 17:00
  • + 84 914 0000 25
  • info@xaydunglongbinh.com
  • Beer Festival Plaza

    Giá trị hợp đồng 28.500.000.000 đ